Adatkezelési tájékoztató

I. Az adatkezelési tájékoztató célja

Bucsai-Juhász Anikó pszichológus vagyok (továbbiakban: Adatkezelő). Célom olyan bizalmi viszony kiépítése a hozzám fordulókkal, amely a hosszútávú együttműködés egyik alappillérévé válik.

Érintettek alatt főként szolgáltatásaim iránt érdeklődőket, klienseimet illetve mindazokat értem, akikről valamilyen módon a vállalkozással kapcsolatosan személyes adatot tárolok.

Jelen tájékoztató hatálya Adatkezelő által kezelt honlapon (www.bucsaijuhaszaniko.hu), közösségi oldalak felületein (Facebook), telefon és e-mail váltás során történő adatkezelésre, illetve a vállalkozás offline adatkezelésére terjed ki. Jelen adatkezelési tájékoztató mindenkor érvényes változata folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.bucsaijuhaszaniko.hu/adatkezelesi-tajekoztato. A vállalkozás adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen a

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.),
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR), valamint

II. Az adatkezelő

Neve: Bucsai-Juhász Anikó

Székhelye / levelezési címe: 6723 Szeged, Kereszttöltés u. 27./A

Telefon: +36304895243

E-mail cím: bucsaijuhaszaniko@gmail.com

Adószám: 60770950-1-26

Adatkezelőt a Magyar Pszichológiai Társaság – Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete által közzétett Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe 5. fejezete alapján titoktartási kötelezettség terheli.

III. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatkezelő pszichológiai szaktanácsadói tevékenységet folytat, így személyes adatok különleges kategóriáját nem kezeli, illetve nem végez olyan tevékenységet, amely alapján adatvédelmi tisztviselőt szükséges alkalmaznia.

IV. Alapelvek

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető a jogszabály által tételesen felsorolt jogalapok figyelembevételével. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).
 2. Amennyiben az adatkezelés jogalapja változik, arról a folyamat során tájékoztatni kell az érintettet – a tájékoztatás úgy az egyes szerződésekben, mint jelen tájékoztatóban megvalósul: létrejöhet az adatkezelés hozzájárulás alapján, azonban szerződéskötés esetében a jogalap hozzájárulásról szerződéskötésre módosul, majd – amennyiben a szerződést kötelesek vagyunk jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt megőrizni, az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése lesz („tájékoztatás”).
 3. Csak olyan mennyiségű személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („célhoz kötöttség”, „adattakarékosság”).
 4. Adatkezelő a pontos és naprakész adatkezelés céljából minden észszerű intézkedést megtesz, így az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti („pontosság”).
 5. Adatkezelő körültekintő technikai intézkedések megtételével biztosítja a személyes adatok biztonságos tárolását, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Adatkezelő felelős a fenti alapelveknek történő megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

V. Az adatkezelés jogalapjai

Személyes adatot az Infotv. valamint a GDPR rendelkezései szerint csak az alábbi jogalapok valamelyike szerint lehet kezelni:

 • hozzájárulás (abban az esetben kérhető, ha a további öt jogalap az adatkezelésre nem vonatkozik);
 • szerződéskötés;
 • jogi kötelezettség teljesítése;
 • érintett létfontosságú érdekének védelme;
 • közérdek vagy közhatalom gyakorlása;
 • jogos érdek érvényesítése

Itt hívjuk fel a kedves érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

VI.1. Hozzájárulás alapján kezelt adatok köre, gyűjtésének módja, tárolási ideje – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 

VI.1.1. Ügyfélkapcsolat

 1. Amennyiben az érintett az alább felsorolt elérhetőségek valamelyikén keresi fel Adatkezelőt, úgy az adatkezeléshez a megkereséssel járul hozzá. Amennyiben nem kíván hozzájárulni az adatkezeléshez, kérem, mellőzze az alábbi kapcsolatfelvételi módokat!

Ezen kapcsolati mód esetén az alábbi tájékoztatást adja Adatkezelő:

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

azonosítás

E-mail cím

kapcsolattartás

Telefonszám

kapcsolattartás

Kapcsolatfelvételkori IP cím

technikai művelet végrehajtása

 1. Az érintettek köre: az adatkezelővel telefonon/e-mailen/személyesen kapcsolatot tartó, valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása. Az adatokat évente adatkezelő felülvizsgálja.
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: adatkezelő.
 4. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés kapcsolattartáshoz szükséges.
 • az adatszolgáltatás, illetve az adatkezeléshez történő hozzájárulás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk az érintettel jogszerűen kapcsolatot tartani, kérdéseire válaszolni.

 

VI.1.2. Közösségi oldalak

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 2. Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki valamilyen módon kapcsolatba lépett a Facebook közösségi oldalammal – „kedveléssel”, hozzászólással vagy üzenetküldéssel.
 3. Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalon a weboldal egyes tartalmi elemeinek a megosztása illetve „kedvelése”, népszerűsítése, továbbá a szolgáltatás bemutatása, vélemény-nyilvánítás, kapcsolatfelvétel kezdeményezése. Adatkezelés szempontjából értelmezhető adatokat erről az oldalról nem nyerek ki, az esetleges statisztikák adatkezelés szempontjából nem relevánsak.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

VI.1.3. Sütik („Cookies”)

VI.1.3.1. A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenszerűen generált számsort – amelyet az érintett eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhányat pedig hosszabb időre tárol a látogató számítógépe.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárják, automatikusan törlik a böngészési adatokat.

VI.1.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az adatkezelő honlapját, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.

Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

VI.1.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Honlapomon alkalmazom a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Oldalamat összekötöttem a Facebook közösségi oldalammal. Ezek a közösségi oldalak helyeznek el a látogatók oldalán olyan sütiket is, melyek személyes adatokat tartalmazhatnak. Ezeket az adatokat adatkezelő nem látja, nem kezeli. Az ilyen sütiket az érintett tudja saját gépe böngészőjében kikapcsolni.

 

VI.1.4. Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

Közösségi oldal esetén a „kedvelés” visszavonható, a komment törölhető.

Adatkezelő törli az adatokat manuálisan is, amennyiben a bucsaijuhaszaniko@gmail.com e-mail címre ezirányú megkeresés érkezik.

A hozzájárulás visszavonását megelőző jogszerű adatkezelés a törlést követően is jogszerűnek számít.

A hozzájárulás útján történő tárolás idejének korlátja egyrészt a hozzájárulások fenti felsorolás szerinti visszavonása vagy leiratkozás, másrészt adatkezelő által évente történő adatbázis-felülvizsgálat. Az adatokat jelszóval és vírusirtóval védett számítógépen tárolom.

A legszükségesebb papír alapú adatokat zárható szerkényben tárolom.

VI.2. Szerződés és jogi kötelezettség – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c)

pontok

VI.2.1. Szerződéses jogviszony – adatkezelés

A szerződéskötés akár szóbeli megállapodás is lehet. A szerződés teljesítéséhez az érintett nevét és elérhetőségét – e-mail cím vagy telefonszám – kezelem a szerződés fennállásáig. A szerződés során készített feljegyzések teljes mértékben titkosak, azokat a szerződés megszűntével megsemmisítem.

VI.2.2. Számlázással kapcsolatos adatkezelés

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása bizonyos esetekben jogszabályban előírt kötelezettsége az adatkezelőnek. Ha a kért adatokat megbízó érintett nem adja át, adatai hiányában számlát nem áll módunkban természetes személy részére kiállítani, így nem lehetséges szerződést kötni az érintettel.

Jogi személyekkel történő szerződéskötés esetén, a köztünk létrejövő szerződés tartalmazhat személyes adatokat, például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve. A szerződéskötés feltétele ezen adatok ismerete. Ezen esetekben az adatkezelés jogalapja nem hozzájárulás, hanem szerződéskötés.

Számlázási nevet és címet jogszabályban előírt, legfeljebb 8 évig tárolja adatkezelő jelszóval és vírusirtóval védett számítógépén.

VI.3. Jogos érdek megnevezése – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

Ezen kategóriába sorol adatkezelő minden olyan közreműködő felet, aki a vállalkozásban nem érdeklődőként, megrendelőként vagy kliensként van jelen, akikkel együtt dolgozik a vállalkozás valamely aspektusán.

Érintettek elérhetőségeit – név, telefonszám, e-mail cím, székhely, lakcím – személyes találkozások vagy online kapcsolatfelvételt követően tárolja, azokat nem továbbítja harmadik fél részére, kivéve jogi kötelezettségek teljesítése során.

Üzleti partnerek adatait (név, e-mail cím, telefonszám, székhely, lakcím) – üzleti kapcsolat fennálltáig, illetve törlési kérelemig tárolja adatkezelő jelszóval és vírusirtóval védett számítógépén.

VII. Biztonsági intézkedések

A vállalkozási tevékenység során adatkezelő a kezelt adatokról megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodik. Célunk, hogy az adatokhoz semmilyen módon ne lehessen jogosulatlanul hozzáférni. Számítógépemet jelszóval, valamint az AvastFree Antivirus vírusirtó programmal védem. Telefonomat kettős pin kód azonosítást követően tudom használni. A levelezőrendszerekbe, közösségi oldalakra azonosítást követően lépek be. A honlapon SSL titkosítást alkalmazok.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

VIII. Adatfeldolgozók

Vállalkozásunkban az alább felsorolt adatfeldolgozók munkáját veszem igénybe:

Tárhelyszolgáltatás:
BlazeArts Kft.
– Levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.
– Email: info@forpsi.hu
– Tel: +36 1 610 5508
– Honlap: forpsi.hu
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához.)

E-mailek fogadása és küldése:
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Számlázás:
Billingo Technologies Zrt.
– Email: hello@billingo.hu
– Tel: +36-1/500-9491
– Honlap: www.billingo.hu
(Hozzáférés a kiállított számlákhoz.)

Facebook oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Facebook pixel:
Meta PlatformsIreland Ltd.
Grand CanalSquare Grand CanalHarbour Dublin 2 Ireland
(Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie.)

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

IX. Érintettek adatainak továbbítása harmadik országba

Az Amerikai Egyesült Államokba történik adattovábbítás, mely országgal 2016. július 12-én megfelelőségi határozat született (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-usprivacy-shield_en), amelyet

 

X. Az érintettek jogai

X.1. Átláthatóság és az érintettek hozzáférése a személyes adatokhoz

Jogszabálynak és saját üzleti hitvallásomnak megfelelően, adatkezelőként igyekszem minden, az érintettek számára elérhető tájékoztatást átláthatóvá és érthetővé tenni az érintettek számára könnyen elérhető felületen.

Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni az adatkezelő által róluk kezelt alábbi információkról:

 • adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket;
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • megnevezve az illetékes felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát;
 • amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt;
 • automatizált döntéshozatal tényét – például adatainak profilalkotáshoz történő felhasználását.

A fenti információkat a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül bocsátom a kérelmező rendelkezésére ingyenesen.

X.2. Helyesbítéshez és törléshez való jog

Az érintettek jogosultak kérni a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését, illetve kiegészítését.

Amennyiben az alábbi esetek egyike fennáll, úgy adatkezelőként indokolatlan késedelem nélkül köteles vagyok törölni az érintettek személyes adatait:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Európai Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Nem kell törölni a személyes adatokat, amennyiben azt a véleménynyilvánítás és tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából használjuk; illetve, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ilyen helyzet fennállása esetén a fentiekről tájékoztatni szükséges az érintettet.

X.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintettek jogosultak kérni az adatkezelés korlátozását, amennyiben:

 • vitatják a személyes adatok pontosságát, a pontatlanság tisztázásáig
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettek igénylik azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról az érintettet tájékoztatni szükséges.

X.4. Adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés, és az adatkezelés automatizált módon történik, érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

X.5. Tiltakozás joga

Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

X.6. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Adatkezelő nem végez profilalkotást vagy használ automatizált döntéshozatali rendszert.

XI. Panasz esetén

Érintettek személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezelem.

A fentiek ellenére felmerülő panasz vagy kérdés esetén forduljanak bizalommal hozzám a juhaszani@gmail.com e-mail címen, igyekszem saját hatáskörben orvosolni a felmerült problémát.

Az érintetteknek természetesen jogukban áll bírósághoz fordulni igényeik érvényesítése során. Az adatkezelési elvek és eljárások megsértésével kapcsolatos jogviták a törvényszék hatáskörébe tartoznak, illetékesség szempontjából az érintett lakóhelye szerinti törvényszéken indítható meg a peres eljárás.

Az adatkezelésemmel kapcsolatos peres eljárás megindítása előtt – vagy közben – bármikor nyitottak vagyunk közvetítői eljárásban részt venni.

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel az érintett felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

XII. Releváns jogszabályok felsorolása

 • Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
 • 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozó közötti  szerződések részletes szabályairól
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény